Disclaimer

Transaxi.eu spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Transaxi.eu als inkoopnetwerk fungeert volledig en juist is, daarentegen kan Transaxi.eu niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt dan ook voor risico van de gebruiker. Transaxi.eu aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content dan wel het eventueel niet goed functioneren van deze website. Verwijzingen naar sites die niet door Transaxi.eu worden onderhouden zijn louter te goeder trouw en ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Transaxi.eu uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Transaxi.eu geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Transaxi.eu aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Transaxi.eu vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Transaxi.eu en Transaxi.eu geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Transaxi.eu. Tevens is Transaxi.eu niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Transaxi.eu die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Transaxi.eu in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@transaxi.nl.